RODO

Szanowny Pacjencie,
na podstawie art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMMEDIC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-315), ul. Pokrzywno 26B.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan z nami kontaktować pod adresem email: am.medic.sp@gmail.com
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane zwykłe i szczególnie chronione w zakresie takich danych jak: nazwisko i imię (imiona), numer PESEL, oznaczenie płci, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania, dane z dokumentu potwierdzającego tożsamość obejmujące jego nazwę i nazwę kraju, w który został wystawiony, w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, dane kontaktowe osób (imię, nazwisko, nr PESEL, nr telefonu), które pacjent upoważnił do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia, do dostępu do dokumentacji medycznej oraz wszystkie inne informacje dotyczące procesu leczenia tworzące dokumentację medyczną, w szczególności informacje o stanie zdrowia, jak również informacje o nałogach, czy preferencjach seksualnych, czy dane genetyczne.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora będącego podmiotem leczniczym celem zapewnienie opieki zdrowotnej, postawienie diagnozy i poprowadzenie w sposób właściwy procesu leczenia, a także w celu zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 5. a)  art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz 510 ust.1pk t2 Rozporządzenia w sprawie dokumentacji** w celu ustalenia tożsamości pacjenta, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez infolinię, e-rejestrację),
 6. b)  art. 9 ust. 2 lit.h RODO w zw. z art. 24 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta* oraz Rozporządzenia w sprawie dokumentacji** w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej,
 7. c)  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentacji celem realizacji praw pacjenta, w tym odbieranie i archiwizacja oświadczeń pacjenta, w których pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz do udzielania im informacji o stanie zdrowia,
 8. d)  art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest opieka nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie podmiotem leczniczym) w celu nawiązywania kontaktu pod podanym nr telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację, przypomnieć bądź odwołać termin, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań,
 9. e)  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości celem wystawiania np. rachunków za wykonane przez AM MEDIC sp. z o.o. usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tego tytułu i obrony praw AM Medic sp. z o.o. na podst. art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora),
 10. f)  art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora) w trakcie trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Pani/Pana ankiety z prośbą o informację zwrotną, celem poinformowania, co jeszcze można zrobić lepiej aby zapewnić odpowiednią opiekę i poprawę jakości usług. Jednocześnie w każdej chwili istnieje możliwość poinformowania AM MEDIC Sp. z o.o. (na adres am.medic.sp@gmail.com) o żądaniu zaprzestania otrzymywania od AM Medic Sp. z. o.o. takich treści - ich wysyłka wówczas zostanie zablokowana,
 11. g)  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO możemy przetwarzać Pani/Pana wizerunek celem poprawnej identyfikacji przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego na aparatach terapeutycznych. Dane przetwarzane będą w postaci elektronicznej, w systemach obsługujących te aparaty. Podanie danych jest dobrowolne a ich przetwarzanie uzależnione od wyrażenia dobrowolnej, świadomej zgody pacjenta na przetwarzanie wizerunku.
 12. Pacjencie, korzystanie z usług w AM MEDIC Sp. z o.o. jest w pełni dobrowolne. Jednakże w przypadku wyboru naszej placówki, AM Medic jako podmiot leczniczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych, czy wystawienia rachunku. W takim przypadku podanie danych jest obowiązkowe a niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego (poza tymi ratującymi życie). Podanie nr telefonu czy adresu e¬mail odbywa się na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie jednak skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz wówczas kontakt będzie niemożliwy.
 13. Pacjencie posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na postawie zgody prawo do jej cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z w/w uprawnień - proszę wysłać wiadomość elektroniczną na adres am.medic.sp@gmail.com.
 14. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 15. Pacjencie, korzystanie z usług w AM MEDIC Sp. z o.o. jest w pełni dobrowolne. Jednakże w przypadku wyboru naszej placówki, AM Medic jako podmiot leczniczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych, czy wystawienia rachunku. W takim przypadku podanie danych jest obowiązkowe a niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego (poza tymi ratującymi życie). Podanie nr telefonu czy adresu email odbywa się na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie jednak skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz wówczas kontakt będzie niemożliwy.
 16. Pacjencie posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na postawie zgody prawo do jej cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z w/w uprawnień - proszę wysłać wiadomość elektroniczną na adres am.medic.sp@gmail.com.
 17. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.